Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login
Register

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Zakon o papirima
  • Serbian Lat
  • English (UK)

ROKOVI ČUVANJA RAČUNOVODSTVENE DOKUMENTACIJE

Pravna lica i preduzetnici dužni su da uredno čuvaju računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijske izveštaje i da opštim aktom odrede odgovorna lica i poslovne prostorije za njihovo čuvanje, kao i način čuvanja.

Računovodstvene isprave mogu se čuvati na elektronskim medijima, kao originalna elektronska dokumenta ili digitalne kopije, ako je nadležnom organu omogućen pristup tako sačuvanim podacima i ako je obezbeđeno:

  1. da se podacima sadržanim u elektronskom dokumentu ili zapisu može pristupiti i da su pogodni za dalju obradu;
  2. da su podaci sačuvani u obliku u kome su napravljeni, poslati i primljeni;
  3. da se iz sačuvane elektronske poruke može utvrditi pošiljalac, primalac,vreme i mesto slanja i prijema;
  4. da se primenjuju tehnologije i postupci kojima se u dovoljnoj meri obezbeđuje zaštita od izmena ili brisanje podataka ili drugo pouzdano sredstvo kojim se garantuje nepromenljivost podataka ili poruka, kao i rezervna baza podataka na drugoj lokaciji.

Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u poslovnim prostorijama pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno kod pravnih lica ili preduzetnika kojima je povereno vođenje poslovnih knjiga.
Ako se poslovne knjige vode na računaru, uporedo sa memorisanim podacima, pravno lice, odnosno preduzetnik mora da obezbedi i memorisanje aplikativnog softvera, kako bi podaci bili dostupni kontroli.
Pri otvaranju postupka likvidacije ili stečaja, računovodstvene isprave i poslovne knjige zapisnički se predaju likvidacionom, odnosno stečajnom upravniku.
Ministar nadležan za poslove finansija može doneti podzakonski akt kojim se bliže uređuju uslovi i način čuvanja računovodstvenih isprava u elektronskom obliku, odnosno na elektronskim medijima.

Finansijski izveštaji i izveštaji o izvršenoj reviziji čuvaju se: 20 godina.
Godišnji izveštaj o poslovanju čuva se: 10 godina od poslednjeg dana poslovne godine za koju je sastavljen.
Dnevnik i glavna knjiga čuvaju se: 10 godina.
Pomoćne knjige čuvaju se: 5 godina, od dana njihovog zaključivanja.
Isplatne liste ili analitičke evidencije zarada čuvaju se: trajno.
Isprave na osnovu kojih se unose podaci u poslovne knjige čuvaju se: 5 godina.
Isprave platnog prometa u ovlašćenim finansijskim institucijama platnog prometa čuvaju se: 5 godina.
Rokovi čuvanja računovodstvenih isprava i poslovnih knjiga računaju se od poslednjeg dana poslovne godine na koju se odnose.
Računovodstvene isprave, poslovne knjige i finansijski izveštaji čuvaju se u originalu ili korišćenjem drugih sredstava arhiviranja, utvrđenih zakonom.

Član 24 Zakon o računovodstvu (Sl.glasnik RS br. 62/2013)

Prospekt +77% Preuzmi

Povežite sa nama

Pridružite nam se na Facebook-u Posetite nas na mreži Facebook na kojoj se okupljaju vlasnici radnji i opreduzeća. Pridružite se grupi i delite mišljenja i informacije.

Popularne strane